Bases específiques i convocatòria pel procés selectiu per la provisió d'una plaça de Tècni mig d'Administració general

Bases específiques i convocatòria d'una plaça de Tècnic mig d'Administració general

Per Decret d'alcaldia núm. 291/2023, de 8 d'agost, es va aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en règim de personal funcionari de carrera, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, d'una plaça de Tècnic mig d'Administració general, de l'Escala d'Administració General, Grup A, subgrup A2 i constitució d'una borsa de treball

Darrera actualització: 06.11.2023 | 13:10