Calders

Calders
  • MIDA DEL TEXT + = -

22:12  |  26/11/2020

Data i hora oficial

El temps

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

18/10/2020

Us fem un resum .
 

Mesures especials en matèria de salut pública
 
Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
 
Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat ec…
[9:13, 16/10/2020] Sanchez Campoy, Eduard Sanchez Campoy: Bon dia;
 
Us detallem RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
 
Mesures especials en matèria de salut pública
 
Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
 
Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.
 
Desplaçaments personals
 
Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.
 
Mesures de prevenció i higiene en centres de treball
 

Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores.

Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis.

Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic o bé, quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball.

 
Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)
 
Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 
En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.
 
No es consideren incloses en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 
Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades.
 
També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars.
 
Empreses de serveis i comerç minorista
 
Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.
 
L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de l'aforament.
 
En tot cas, els establiments i locals comercials minoristes han de complir el fet que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat, tret dels establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total permès.
 
Actes religiosos i cerimònies civils
 
Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.
 
Ús del transport públic
 
El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn.
 
L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.
 
Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
 
Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives
 
Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recinte sestables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats. S'estableix l'horari de tancament màxim a les 11 de la nit.
 
Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament, que hi hagi control d'accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats.
 
S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.
 
Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables.
 
Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 
Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20 hores.
 
Activitats relacionades amb el joc
 
Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.
 
Activitats d'hoteleria i restauració
 
Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.
 
En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.
 
Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts) incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 
Activitats docents universitàries
 
La docència teòrica presencial passa a format virtual.
 
Congressos, Convencions, Fires comercials i festes majors
 
Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 
Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim.
 
Mesures de coordinació i seguiment policial
 
Les Policies Locals de Catalunya remetran diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats que s’indiquen en la Resolució al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia de SARS-COVID-2.
 
S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.
 
Aquesta Resolució entra en vigor avui divendres, 16 d’octubre, a excepció dels apartats 4, 6 pel que fa a les previsions que afecten els actes religiosos i 12, l'entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.


Afegir comentari


Comentaris


No hi ha comentaris.

Data de modificació: 18/10/2020 12:41:27