Calders

Calders
 • MIDA DEL TEXT + = -

19:18  |  14/05/2021

Data i hora oficial

El temps

Padró municipal: Alta o canvi de domicili

Donar d’alta o notificar a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.


QUI HO POT DEMANAR

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.


Com iniciar el tràmit


Presencial

On es fa

 • Títol

  AJUNTAMENT DE CALDERS
 • Telèfon

  938309000
 • Dades de contacte

  Plaça Major 1
  08275 - Calders

  Telèfon: 93 830 90 00

  Correu electrònic: calders@calders.cat

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

 • Espanyols (majors de 14 anys): DNI, passaport o permís de conduir. Menors de 14 anys: a més, llibre de família.
 • Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
 • Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.

 

Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

 • Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.
 • Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
 • Si es tracta d'un establiment col•lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

 
Data de modificació: 02/12/2014 09:20:59