Necròpolis de Pertegàs

La necròpolis de Pertegàs està situada al capdamunt d’una cresta que davalla pel vessant nord del Serrat del Vintró, sobre la riera de Calders i a uns 100 m. al sud-est del mas enrunat de Pertegàs.

Conegut d’antic, el cementiri sembla ocupar un espai a l’entorn dels 350 m², dels quals en les tres intervencions que s’hi ha dut a terme (2007-2009) se n’han afectat uns 248 m², amb un total de 37 tombes excavades.

Pel que fa a l’estat de conservació del jaciment, podem dir que les estructures presenten un estat d’afectació variable motivat per factors diversos: l’erosió general de la cresta del turó, l’espoli d’alguna de les tombes, l’obertura d’una pista que ha malmès la capçalera de diverses d’elles, l’acció de les arrels, que sembla haver provocat la desaparició o la degradació de bona part de les restes òssies, juntament amb l’acció dels rosegadors.

L’orientació de la totalitat de les tombes segueix un eix principal oest-est amb els peus a llevant, tot i que s’observa clarament una tendència vers l’eix sud/oest-nord/est. Pel que fa a la distribució de les sepultures, trobem tres eixos que permeten observar una tendència a ocupar densament la zona més alta amb tombes d’adults, mentre que, més avall, la densitat disminueix clarament, apareixent ja algunes tombes infantils.

La construcció de les tombes segueix un procés similar: obertura d’un retall en la roca natural, amb una planta aproximadament rectangular i dimensions variables, construcció d’una caixa de lloses lligades amb fang i consolidació de la mateixa amb terra i pedres abocades entre les lloses i el retall respectiu. El cos de l’inhumat es dipositaria directament sobre la roca natural i la caixa quedaria tancada amb diverses lloses de coberta.

Pel que fa a les característiques dels individus enterrats, hi ha adults i infants, tant del sexe mascuí com femení. Alguns es troben individualitzats en tombes i altres en un enterrament múltiple.

En relació al material arqueològic documentat, tot i que és força escàs en el conjunt de la necròpolis, cal destacar la presència d’una sivella de ferro, d’un anell de bronze i part d’una gerra petita de ceràmica.

En referència a la cronologia del jaciment, aquetes necròpolis isolades, en el sentit de no associades a un edifici religiós, amb tipologia de tombes en caixa de lloses s’ubiquen dins l’Antiguitat Tardana, entre els segles VI i VIII.

Darrera actualització: 13.01.2021 | 10:40